Home| Email | شاعران اسفراين | ArcHivE  |Profile
 

شاعر اسفراینی : محمد حسن بهنام فر

1365 - اسفراین


-گرمای تنت اگر تن من باشد

هرم نفست پیرهن من باشد

بگذار در این رخوت سرمازدگی

دستان تو شال گردن من باشد

***

شاعر مهمان : جليل صفر بيگی

1353 - ایلام

کتاب های منتشر شده : چرا پرنده نباشم -   هیچ - انجیل به روایت جلیل - کم کم کلمه می‌شوم - واران -
- عاشقانه‌های یک زنبور کارگر - سونات بلوط - شترها از فینیقیه شیشه آورده اند - نت های تنهایی - شی و ..


1-

مادر که کسی به فکر فردایش نیست

یک ذره امید توی رویایش نیست

هر روز نگاه می کنم جز زیلو

یک تکه بهشت زیر پاهایش نیست


2-


آتــش از تنــي بــه تــن ديگــر!

اينجــا هــر روز المپيــک اســت!


لطفــا،

يكــي ايــن مشعــل را بگيــرد.


3-

هی تیر و کمان و خنجر آورد که چه

آه از جگر همه بر آورد که چه

چشمانت آغامحمدخان چشمانت

چشم همه ی خلق در آورد که چه


4-

پــرواز،

چــه لــذتــي دارد؛

وقــتي زنبــور كــارگــري بــاشــي،

كــه نتــوانــي،

عــاشــق ملكــه بشــوي؟!


5-

درهرخانه تفنگی آویزان است

فانوس و طناب و زنگی آویزان است

آهو بچه ایست می خرامد در شهر

از هرمژه اش پلنگی آویزان است


6-

باید می دانستم

سرانجام

تو را

از اینجا خواهد برد

این جاده

که زیر پای تو نشسته بود.


***

کتاب : شوهر آهو خانم

نویسنده : علی محمد افغانی

نشر : امیرکبیر


برچسب‌ها:
جلیل صفربیگی, شوهر آهو خانم, علی محمد افغانی
+ تاريخ ۹۱/۱۲/۱۵. . ... |
 

طراح: HOJ@BRI